termine

Refresh calendars
29 Mai 2022
18:00 
Theater Aachen
Theaterplatz, 52062 Aachen, Deutschland
Musikalische Leitung - Christopher Ward
Inszenierung - Dennis Krauß

Theseus - David Jerusalem
4 Jun 2022
19:30 
Theater Aachen
Theaterplatz, 52062 Aachen, Deutschland
Musikalische Leitung - Christopher Ward
Inszenierung - Dennis Krauß

Theseus - David Jerusalem
6 Jun 2022
19:30 
Theater Aachen
Theaterplatz, 52062 Aachen, Deutschland
Musikalische Leitung - Christopher Ward

Inszenierung - Ewa Teilmans

Timur - David Jerusalem
15 Jun 2022
19:30 
Theater Aachen
Theaterplatz, 52062 Aachen, Deutschland
Musikalische Leitung - Christopher Ward
Inszenierung - Dennis Krauß

Theseus - David Jerusalem
17 Jun 2022
19:30 
Theater Aachen
Theaterplatz, 52062 Aachen, Deutschland
Musikalische Leitung - Christopher Ward

Inszenierung - Ewa Teilmans

Timur - David Jerusalem
26 Jun 2022
18:00 
Theater Aachen
Theaterplatz, 52062 Aachen, Deutschland
Musikalische Leitung - Christopher Ward
Inszenierung - Dennis Krauß

Theseus - David Jerusalem
30 Jun 2022
19:30 
Theater Aachen
Theaterplatz, 52062 Aachen, Deutschland
Musikalische Leitung - Christopher Ward
Inszenierung - Dennis Krauß

Theseus - David Jerusalem
3 Jul 2022
18:00 
Theater Aachen
Theaterplatz, 52062 Aachen, Deutschland
Musikalische Leitung - Christopher Ward
Inszenierung - Dennis Krauß

Theseus - David Jerusalem